Midrash Aggadah Bamidbar 39:15


וראיתם אותו. מכאן שאין מצות ציצית נוהגת בלילה: וזכרתם את כל מצות ה’. לפי ששקולה מצות ציצית כנגד כל המצות. שכן עולה חשבון האותיות ציצית ת”ר, ועוד חשוב שמונה חוטין וחמשה קשרים הרי שלשה עשרה, נמצא הכל תרי”ג כנגד מצות, ולכך נתן להם הקב”ה מצות ציצית כדי שיזכרו ישראל את הטובה שעשה להם הקב”ה שהוציאם ממצרים, ושפרע מאויביהם, ויעשו כל מצות ה’ בעת שיראו אותו, ואם נפשך לומר הרי כתיב לציצית והיא יותר ל’, לא אין הדבר כן, כי [הל’ הוא] לשימוש, והשם היא ציצית: ולא תתורו אחרי לבככם וגו’. עינא וליבא [תרי] סירסורי עבירה אינון:

Source: sefaria.org/Midrash_Aggadah%2C_Numbers.15.39.1?vhe=Midrash_Aggadah,_ed._Buber,_Vienna,_1894.&lang=bi

X

    Let's meet

    Let’s schedule a time to meet for strings and quality service.

    What is 3 + 4 ?


    *=Required