Rabbi Shlomo Miller on Techeiles – To Mendel Singer


The original letter is here: https://www.techeiles.org/library_main/michtav-harav-shlomo-miller/

בס”ד יום ב’ לפר’ ויחי תשס”ד לפ”ק לכבוד ידידי ר’ מנדל זינגר שליט”א

אודות התכלת החדשה כבר הייתי שם במקום שעושים התכלת ולדעתי כל מש”כ בזה אין שום הוכחה שזהו תכלת, אדרבה יש ב’ ראיות גדולות שאינה תכלת. א’, דבגמרא ורמב”ם מבואר שיש בדיקה להבחין בין תכלת לקלא אילן, ומה שעושין תכלת החדשה הוא ממש קלא אילן אלא שעושים את זה ממין “מורקס” ומשנים הריר עד שיהא דומה ממש לקלא אילן ואין שום חילוק ביניהם באופן כימי וע”כ א”א להיות שום בדיקה להבחין ביניהם, וכל מה שדחו ראיה ברורה זו אין בו לא טעם ולא ריח.

ב’, מה שעושין היום שאחר שבירת קצת מן הקליפה הם חותכין קצת מן החי וטוענים שכן מצאו הרבה כזה בחפירות מימים קדמונים, הנה בגמרא מפורש שמלבד איסור צידה ליכא שום איסור בפציעת חלזון ובנטילת הצבע, ובאופן שהם עושים הלא הוא גזיזת דבר מן החי שלכל הדיעות הוי מלאכה מן התורה בשבת כמו הסרת ערלה מן החי, וחייב או משום נטילת נשמה, או משום גוזז לפי”ד הש”מ בכתובות, וא”כ מפורש שמה שהם עושים אין זה באופן שעושים תכלת.

גם מפו’ בגמ’ שאופן פציעתו הוא באופן נטילת נשמה, אלא שאינו מכוין לנטילת נשמה והוי מקלקל או פס”ר דלנ”ל לגבי נטילת נשמה, והצבע שעושים הלא גם לדבריהם הלא הוא טוב ומועיל גם שעה או שעתים אחר המיתה, וא”כ גם מזה מוכח שאין תכלת שלהם תכלת של הגמ’.

גם יש להעיר מדברי תשובת ר”א בן הרמב”ם בברכת אברהם ליישב דעת אביו דחובל וחולב חייבים משום תולדות דדש, אף שאין דישה אלא בגדו”ק ומה”ט ליכא חיוב דישה מחלזון כמפורש בגמרא. וביאר דדישה ממש בעינן גדו”ק אבל תולדות דישה אי”צ גדו”ק. וכפי הנראה נטילת הריר מן החלזון אינו דישה ממש, ולכל היותר הוי תולדות דישה אשר אי”צ בהן תנאי גדו”ק לדעת הרמב”ם.

והנה יש מחלוקת הראשונים כמה חוטין בעינן לתכלת, א’ משמונה או ב’ משמונה ]דהיינו א’ מד’ חוטין שבציצית[, או ד’ חוטין מח’ ]דהיינו ב’ חוטין שלמים תכלת וב’ חוטין לבן[. והנה לדעת הרמב”ם דבעינן פתיל א’, עי’ אור שמח ריש הלכות ציצית שכתב בדעת הרמב”ם דחוט א’ חציו תכלת וחציו לבן דלצובעו כולו תכלת א”א דפתיל א’ ולא שנים. ונ’ כוונתו דלהרמב”ם דפתיל הכוונה א’ א”כ הוי בל תוסיף כשצובע ב’ חוטין ]מן הח’ חוטין דהיינו חוט שלם[, וא”כ אם התכלת כשרה ועושים יותר מחוט א’ לדעת הרמב”ם אסור והוי בל תוסיף, אבל בזה שכתבנו שהתכלת פסולה הרווחנו שלא עברו על בל תוסיף לדעת הרמב”ם.

גם ראיתי שאחד מן המחזיקים בתכלת החדשה דחה דברי הגר”ח ז”ל שאמר דמצד סד”א לחומרא ליכא חיוב לעשות מעשה שהוא ספק מצוה. והיה סבור שסברות הגר”ח שבכל ספק מצוה ליכא חיוב סד”א לחומרא, ודחה דבריו מדברי הר”ן דגם בבהש”מ מחויב ליטל לולב ואתרוג אף דלא הוי אלא ספק מצוה. ולא הבין כלל סברת הגר”ח ואינו ענין כלל לדברי הר”ן. והי’ לו לזכור הגמ’ גברא רבה אמר מלתא אין מזניחין אותו. סברת הגר”ח הוא במצוה שמחויב בתורת ודאי, ויש לפניו אופן לקיימו מספק, ואחר שיקיים מספק עדיין נשאר מחויב בדבר מדין סד”א לחומרא, א”כ ליכא חיוב מה”ת לעשות דבר שאף אחר עשייתו נשאר החיוב לעשות מוטל עליו. ואינו דומה כלל לדברי הר”ן דבבהש”מ יש חיוב מספק וע”י עשייתו הוא פוטר עצמו מן החיוב ולא נשאר שום חיוב עליו. וא”כ אף אם היה ספק השקול אם זהו תכלת, לדברי הגר”ח ליכא חיוב מצד סד”א לחומרא להטילו בבגדו.

ובעיקר סברת הגר”ח נראה דתלוי בפלוגתא דרמב”ם ורשב”א אי סד”א מה”ת לחומרא או מדרבנן לחומרא, דלדעת הרשב”א דמה”ת לחומרא א”כ אם יטיל ספק תכלת בבגדו עדיין נשאר חיוב מצוה עליו מד”ת מדין סד”א לחומרא, וכיון דלא יפטר מחיוב ע”י הטלת ספק תכלת ליכא חיוב עליו להטיל בבגדו ספק תכלת. אולם לדעת הרמב”ם דסד”א מה”ת לקולא, א”כ י”ל ע”י הטלת ספק תכלת נפטר מחיובו מה”ת ושפיר י”ל דחייב מה”ת להטיל ספק תכלת בבגדו לפטור חיוב תכלת שעליו. וידוע תשובת הר”ן לענין להתיר נדר בביהש”מ של יום חלות הנדר דתלוי בפלוגתא הנ”ל דלדעת הרשב”א דסד”א מה”ת לחומרא כבר חל הנדר ויכול להתירו מה”ת, משא”כ לדעת הרמב”ם דמה”ת סד”א לקולא. א”כ בביהש”מ עדיין מותר מה”ת וא”כ לא חל עדיין הנדר וא”א לו להתירו עדיין. אולם למש”כ החו”ד בסימן ק”י דהרמב”ם לא ס”ל דסד”א מה”ת לקולא רק בספק איסור, דמה”ת דוקא ודאי אסור, אבל לענין קיום מצות מחויב לקיים באופן ודאי וספק קיום מצוה גם לרמב”ם אינו פוטר חיובו. וא”כ אף לדעת הרמב”ם אם יטיל ספק תכלת עדיין נשאר בחיובו מה”ת, וא”ש סברת הגר”ח דליכא חיוב לעשות דבר שאף אחר עשייתו נשאר החיוב עליו, ואף שיש ראיות מכמה פוסקים דלא ס”ל כסברת הגר”ח, וגם האדמו”ר מראדזין ז”ל כבר דן על סברא זו, מ”מ עיקר הסברא סברא ישרה וא”א לדחותו בקל.

ומה שטוענים שמצאו מיני המורקס בחפירות, יתכן מאד שהיה צבע ארגמן אשר עד לפני כ”ד שנה לא ידעו שיש אופן לשנות הצבע ולעשותו קלא אילן ממש, א”כ י”ל בימים קדמונים לא ידעו מזה אלא שעשו מזה צבע אחר. ובפרט שכבר כתבתי שלפי הראיות שהביאו גם בימים קדמונים היו עושים באופן שהם עושים, וא”כ הוי מלאכה דאורייתא כמו הסרת ערלה מן החי. ועיין בן איש חי בספרו בן יהוידע על ב”מ דף ס”א שכתב ע”פ קבלה מדברי האר”י ז”ל דגוון קלא אילן יש לסט”א אחיזה ]ורק בתכלת כשרה אין לו אחיזה[, וע”ש שהאריך בזה, א”כ לדעתי שזהו קלא אילן יש קפידא על פי קבלה בדוקא שלא להשתמש בגוון זו שיש בו אחיזה לסט”א. מלבד הטעם ע”פ הלכה שאינו בגוון דכנף, דאם אינו תכלת בעינן לכתחילה שיהיו הציצית כגוון הכנף אין עושים רק ציצית לבנים וכמ”ש הרמ”א סימן ט’ ס”ה אף בשאר גוונים של בגד ומה”ט מדקדקים לעשות טלית רק גוון לבן כיון דאין עושין ציצית רק לבנים.

והנה בעיקר מה שדוחקים המדעים בזה מפני שלא ידוע שום מין אחר וע”כ צריך להיות המורקס, אבל אין זה כלום לכל יודע דבר דתמיד מוצאים דברים שלא ידעו מתחילה, ובפרט חלזון שכבר אמרו עליו שאינו מנמצא עכשיו.

סוף דבר לדעתי יש קפידא בדוקא שלא להשתמש במין תכלת החדשה הבאה מן ה”מורקס”.

ידידו, שלמה אליהו מילר

Translated:

BS”D Monday of Parshas Vayechi 5764 (2003)

To my dear friend, R’ Mendel Singer Shlit”a,

About the “new Techeiles,” I’ve already visited the place where they make the Techeiles, and it appears to me that from all that’s been written on this, there is no proof that this is Techeiles. Just the opposite, there are two big proofs that this isn’t Techeiles.

  1. That the Gemara and Rambam explained that there is a test to differentiate  between Techeiles and Kala Ilan (indigo), and what is made, the  “new Techeiles” is exactly  Kala Ilan, except that it’s made from a species of  “murex”, and they change the secretion until it looks exactly  like Kala Ilan, and there’s no chemical difference between them, and therefore it’s impossible to do that test to differentiate between them, and all that they claim to reject this clear evidence has “neither taste nor smell in it.”
  2. What’s done today after breaking a little of the shell, is that they cut a little of from the living animal, and they claim that you can find many like this from archeological excavations dating from earlier days. Behold,  the Gemara is clear that besides the Issur of Tzeida (trapping), there is no  Issur of Ptziyas Chilazon (cracking/squeezing the Chilazon) and Netilas HaTzeva (extracting the dye), and in the way they do it, it is shearing an item from a living animal, which all the authorities pronounce as a Melacha min HaTorah on Shabbos just like removing the foreskin from a living animal, which would make him liable – either for Netilas Neshama (killing it), or for Gozez (shearing), according to the Shita Mekubetzes (לפי”ד הש”מ ?) in Kesuvos, and if so, it’s clear from there that what they are doing is not the way to make Techeiles.

It’s also clear from the Gemara that the manner of Ptziya is the manner of killing, except one does not have intention, thereby making it Netilas Neshama, and it is either a destructive act or a  Psik Reisha deLo Nicha Lei (he is not interested in the inevitable consequence) regarding Netilas Neshama. The dye that’s produced, according to them is useful after 1-2 hours after death, and if so this also is proof that this isn’t the Techeiles of the Gemara.

There’s also the Ha’Ara from the Teshuva of R’ Avraham ben HaRambam in Birkas Avraham to settle/resolve his father’s opinion/conflict that Chovel and Cholev (דחובל וחולב – inflicting a wound milking ) is Chayav in Dash (threshing) even though there is only Disha in (בגדו”ק ומה”ט) Gedulei Karka, that which grows  from the ground) and for this reason, there isn’t a liability of Disha in the Chilazon as explained in the Gemara. And he explains that actual Disha specifically requires that the item grow from the ground but the Tolada of Disha does not require that the item grow from the ground.  And apparently taking mucus from the Chilazon isn’t true Disha, and AT MOST it’s the Tolada of Disha that does not require the condition that the item grows from the ground as per the Rambam.

And behold, there is the Machlokes HaRishonim how many strings are needed to be Techeiles, 1/8 or 2/8 (which is 1/4 threads of Tzitzis), or 4/8 (which are two full threads of Techeiles and two Lavan). And behold according to the Rambam that 1 string is needed, and see the Ohr Sameach, beginning of Hilchos Tzitzis which writes according to the Rambam that 1 thread is half Techeiles half Lavan. That if it is dyed completely Techeiles, it’s impossible,  for there is to be one thread and not two. And it seems from the Rambam’s intent that the intent of the word Psil is only one thread. If so, it is  Bal Tosif when dyeing two strings (out of 8 threads being it’s one complete thread), and if so if the Techeiles is Kosher. If you do more than 1 thread according to the Rambam, it’s Assur and is Bal Tosif, but with this that we have wrote that the Techeiles is Pasul and we are gaining in that we aren’t sinning from Bal Tosif according to the Rambam.

I have also seen that one of the supporters of the new Techeiles rejected the words of the (גר”ח) Gra”Ch (HaGaon R’ Chaim Soloveichik) ZT”L who said that from the perspective that Safek Mideoraissa Lechumra, there’s no obligation to do something that’s a Safek Mitzva. And he was of the opinion that in every Safek Mitzva, there’s no obligation with a Safek Mideoraissa Lechumra. And he refutes the Ran’s words, that also during Bein HaShmashos one is obligated to lift a Lulav and Esrog even if there’s only a Safek Mitzva. And R’ Chaim does not understand this Svara of the Ran at all. (והיה לו לזכור הגמרא “גברא רבה אמר אין מזניחין אותו”) And he should be reminded of the Gemara which says a great man’s words there’s no neglecting/disregarding it. R’ Chaim’s Svara is with a Mitzva that’s Mechuyav in the Torah with certainty, and there is a way for him to fulfill it in a doubtful manner, and after he will do so out of a Safek there still remains the fact he’s obligated in the matter based on the law of Safek Mideoraissa Lechumra. If so, he’s not obligated (מה”ת) Min HaTorah to do something that after even after fulfilling it the chiyuv to fulfill the mitzvah still remains placed upon him And this doesn’t compare at all to the words of the Ran that Bein Hashmashos one was obligated out of a Safek and through his action he exempts himself from that obligation and that obligation does not remain.

And the main point of R’ Chaim’s Svara is it appears that it depends on the disagreement from both the Rambam and Rashba, if a sefek d’oraisa , (מה”ת) is Min HaTorah Lechumra or Miderabbanan LeChumra.  According to the Rashba that Min HaTorah LeChumra. If so, if one places Safek in Techeiles in his Beged, still, he’s left with an obligation from a Torah Law, based on  Safek Mideoraissa LeChumra, and since he doesn’t exempt himself from a Tallis with a Safek of Techeiles, he isn’t required to place on his Beged a Safek Techeiles.  But, according to the Rambam, that in a sefek d’oraisa Min HaTorah you are lenient, if so, there is to say that, by placing Safek Techeiles, will exempt your obligation Min HaTorah, and it’s good to say that you are obligated Min HaTorah to put on a Safek Techeiles on your Beged to exempt you from your obligation to Techeiles on it.  And it’s known from Teshuvas HaRan in the Inyan of LeHatir Neder in bein Hashmashos of the day Chalos HaNeder (application of the Neder) that depends on aforementioned argument that according to the Rashba that safek d’oraisa  Min HaTorah is LeChumra, already the Neder applied and you can be Matir it Min HaTorah, which is not so according to the Rambam who holds that Min HaTorah safek d’oraisa is  LeKula; if so, in Bein HaShmashos you’re still permitted Min HaTorah and if so, there’s no application (of the Neder) and it’s, therefore, impossible to still be Matir the Neder. But, the Chavos Daas in Siman 110 writes that the Rambam only held that safek d’oraisa from the Torah is l’kula is only by a Safek Issur, for the Torah obligation is only when it’s Vadai Assur, but regarding the fulfillment of a mitzvah one is obligated to keep it in the manner of Vadai, and Safek Kiyum Mitzva, the Rambam also doesn’t fulfill one’s obligation. And if so, even to the opinion of the Rambam, if one places a Safek Techeiles, his Chiyuv min HaTorah still stands. And the Gaon R’ Chaim’s rule stands that one isn’t obligated to do something that even after one does it the obligation remains, and even though there are proofs from a number of Poskin that don’t hold like R’ Chaim, such as the Admor of Radzyn Z”L who already ruled on this Svara, in any case the Ikkar of this Svara is a straight Svara, and it’s impossible to simply reject it.

And regarding their claim that they found Murex snails in diggings, it’s very possible that this was the color of Argaman which until 24 years ago they didn’t know there was a way to change the color and make it pure Kala Ilan. If so, one can also say that in earlier times they did not know from this rather they knew how to make a different color. And more specifically, I already wrote that according to the proofs that they brought, also in earlier days they made it in the way they did it, and if so,  there was a melacha miDeoraissa like the removing of the foreskin from a living creature. And we should refer to the Ben Ish Hai in his Sefer Ben Yehoyada on Bava Metzia 61a where it’s written based on the Kabbalah of the words of the ARIZ”L that the Sitra Achra has a hold on the color of Kala Ilan (and only with kosher Techeiles there isn’t “clinging “) and see where he elaborates on this.  If this is so, in my opinion, that this is Kala Ilan, there is a concern al pi Kabbala that one should not use this color which has this clinging of the Sitra Achara! Besides the reason according to the Halacha that this isn’t the color of the corner, that if this isn’t Techeiles, we require Lechatchila that the Tzitzis are the color of the corner and we only make white Tzitzis, as writes the Rema 9:5, even with other types of colored garments, and from this reason we are particular to make a Tallis only colored white since we only make Tzitzis from white threads.

And, in essence, that the supporters refute this, is because it’s not known any other creature, and therefore it must be the murex, but this means nothing  to anyone who knows anything, for they always find things that they don’t know about beforehand, and specifically the Chilazon that already has been said it cannot be found today

Bottom-line, according to  my knowledge there’s more reason to be strict in not wearing the new Techeiles which comes from the “murex.”

See Rabbi Yisroel Barkin’s response to Rabbi Shlomo Miller on Techeiles here.

Additional Images

X

    Let's meet

    Let’s schedule a time to meet for strings and quality service.
    *=Required