Pesikta Zutrasa (Lekach Tov), Shelach 112b


תנן התם במסכת ברכות א”ר יהושע בן קרחה למה קדמה ק”ש לוהיה אם שמוע. כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחלה ואחר כך יקבל עליו עול מצות. והיה אם שמוע לויאמר שוהיה אם שמוע נוהג ביום ובלילה ויאמר אינו נוהג אלא ביום שמצות ציצית נוהג ביום ולא בלילה. ד”א וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה’. מגיד שכל המקיים מצות ציצית כאילו קיים כל התורה כולה. וכן מנין ציצית שש מאות וי”ג. ציצית. שש מאות. ושמונה חוטין וחמשה קשרים שבהן הרי שש מאות ושלש עשרה מנין תור”ה עם אנכי ולא יהיה לך וכן ברי”ת מנינו עם המילה. ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אחרי לבבכם זו מינות. וכן הוא אומר (קהלת ז) ומוצא אני מר ממות את האשה זו דת מינות. אשר היא מצודים וחרמים לבה אסורים ידיה. שמתעים את האדם כאשה זונה. וכן אמר שלמה (משלי ה) הרחק מעליה דרכך [דף קיג עמוד א] ואל תקרב אל פתח ביתה. ואחרי עיניכם. זו זנות. וכן שמשון אומר (שופטים י”ד) אותה קח לי כי היא ישרה בעיני. אשר אתם זונים אחריהם. זו ע”ז כענין שנא’ (שם ח’) ויזנו אחרי הבעלים. ר’ נתן אומר שלא יהא שותה בכוסו וחושב בכוס של חבירו. דבר אחר ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מלמד שעיניו של אדם הולכות אחר הלב. רבי ישמעאל אומר ולא תתורו אחרי לבבכם שנא’ (קהלת יא) שמח בחור וגו’ לכך נאמר אחרי לבבכם. ד”א אחרי לבבכם. מלמד ששני לבבות יש לאדם יצר טוב ויצר רע. אבל לעתיד לבוא לא יהא לאדם אלא יצר טוב בלבד שנא’ (ישעיה ס”ו) וראיתם ושש לבכם כל מקום שנאמר כלפי מעלה אינו אלא לב אחד אבל בבני אדם שני לבבות:

X

    Let's meet

    Let’s schedule a time to meet for strings and quality service.
    *=Required