Haskama – Rabbi Shlomo Machpud Shlit”a


בס״ד, יום כסלו תשע”ד.

שלמה יוסף מחפוד
אב״ד בד״ץ”יורה דעה״
ורב ומו״צ דשכונת נוה אחיעזר ושיכון ו׳
בני ברק

דברי ברכה

היה למראה עיני קונס׳ חזרת התכלת לישראל. אשר כוננו ידי האברך היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, שמץ תורק שמו, כש״ת הרב מרדכי אפל שליט״א מעיקו״ת ירושלים תובב״א.

עברתי בין בתרי אמרותיו כמסת הפנאי, וראיתי כי כביר מצאה ידו לברר את זיהוי התכלת שהיתה נהוגה בימי רבותינו בימי קדם אשר בית המקדש היה על מכונו וישראל בתפארתו. ולפעלא טבא אמינא איישר חיליה לאורייתא.

.הנני לברכו כי חפץ ה׳ בידו יצלח להחזיר עטרה ליושנה, ועין בעין נחזה בשוב ה׳ ציון ברחמים, ובבניין אפריון, וכהן גדול מכהן לבוש מעיל תכלת, יראו עיננו וישמח ליבנו, אמן

Additional Images

Related Notable Wearers

X

    Let's meet

    Let’s schedule a time to meet for strings and quality service.

    What is 8 + 6 ?


    *=Required