Bereishis Rabba Lekh Lekha 17:19


קראת את שמו יצחק. הנה אלו תיבות שנדרשו בחשבון אותיותיהם, יצחק, יעקב, כתב הלוחות, תורה, ציצית, ברית, טוב, הריון, לאט, חלה, אלה הדברים, גוג ומגוג, בזאת. בזאת יבא אהרן (ויקרא ט”ז ג’) רמז לו במקדש א’ שיעמוד ת”י שנה. גוג ומגוג שעתיד לבא על ישראל ע’ אומות. אלה הדברים (שמות ל”ה א’) מכאן לאבות מלאכות מ’ חסר א’. אלה ל”ו. דברים ב’, הדברים ג’ הרי מ’ חסר א’. חלה צריך שיפריש א’ ממ”ג בצים וחומש ביצה מקמח למנין חלה. לאט מנין למקוה שצריך להחזיק מ’ סאה שנאמר מי השלוח ההולכים לאט (ישעיה ח’ ו’), בגימ’ מ’. הריון ויתן ה’ לה הריון (רות ד’ י”ג) בגימ’ רע”א. [טוב] כל תשא עון וקח טוב (הושע י”ד ג’) אמרו ישראל רבון העולמים בזמן שביהמ”ק קיים היינו מקריבין קרבן ומתכפר ועכשיו אין בידינו אלא תפלה. טוב בגימ’ י”ז, לפי שהוציא מהם ברכת המינים שתקנו ביבנה ואת צמח דוד שתקנו אחריו, ע”ש בחנני ה’ ונסני (תהלים כ”ו ב’). ברית שקולה מצות ברית ככל התורה כלה שכל התורה תרי”ג וברית חשבונה תרי”ב ויראה הרי תרי”ג. ציצית שקולה ציצית ככל התורה, לפי [עמוד 76] שגימ’ דציצית ת”ר, ח’ חוטין וה’ קשרים הרי תרי”ג. כתב הלוחות היו בהם תרי”ג מצות כנגד תרי”ג אותיות מן אנכי עד אשר לרעך, לא פחות ולא יתר. תורה כל התורה כלה תרי”ג מצות שנאמר תורה צוה לנו משה (דברים ל”ג ד’). תורה תרי”א הוסיף עליהם אנכי ולא יהיה לך ששמעו מפי הגבורה הרי תרי”ג. יעקב [י’] מול נדרו העשירי, חשוב מבנימין עד לוי הוה עשירי, ע’ כנגד ע’ נפש, ק’ כנגד אותיות הברכה ויתן לך (כ”ז כ”ח – כ”ט), הוצא מהם השם ונשתיירו ק’. ב’ כנגד שני המלאכים עולים. יצחק י’ כנגד עשרה נסיונות, צ’ של שרה, ח’ ימים שנימול, ק’ שני אברהם.

X

    Let's meet

    Let’s schedule a time to meet for strings and quality service.
    *=Required