יישוב הקו’ על הרמב”ם מעירובין ושיטת הגר”א בתכלת – הרב שלמה יהונתן מאזוזיישוב הקו’ על הרמב”ם מעירובין ושיטת הגר”א בתכלת – הרב שלמה יהונתן מאזוז

יישוב הקו’ על הרמב”ם מעירובין ושיטת הגר”א בתכלת – הרב שלמה יהונתן מאזוז 150 150 rhecht

 

א. והרי יש קושיה חזקה מאוד על הרמב”ם? -בעירובין צו: ‘המוצא תכלת בשוק’ דמספקינן האם נצבעו לשם ציצית או ללבושים אחרים, ואם כהרמב”ם ליכא ספיקא כלל, דהרי חציו צבוע בתכלת וחציו בלבן? ב. והלא הגר”א גם היה מקובל עצום ופסק כהראב”ד? – “בת יחידתא חוליא תכלת שבציצית. והוא חוט הרביעית כדעת הראב”ד וכמש”ש שכ”ה עיקר וכך הוא בספרי.” (ספר יהל אור על הרעיא מהימנא פרשת פנחס דף רכ”ח ע”ב) א”כ-מדוע לא ללכת לפי הראב”ד שדעתו מתיישבת יותר בתלמוד ובספרי וגם יש לו מקור בקבלה?

הרב שלמה יהונתן מאזוז

א. גם לדעת הרמב”ם אתה יכול לקחת חוט אחד ארוך שכולו תכלת, ולגזור אותו לשנים או לעשר (לפי הצורך) ולקשור אותו עם חוט לבן ויהא חציו לבן וחציו תכלת, ותטיל אותו עם עוד שלושה חוטי לבן והוא כשר לכתחילה.

ב. הגר”א הוא מקובל עצום, אבל אנחנו הספרדים קבלנו תמיד דעת רבנו האר”י בקבלה. וכבר לפנ”כ (בתשו’ הקודמת) כתבנו שאין להכריע בין הראשונים בראיות, ורק שאנחנו הספרדים במקום שמרן לא גילה דעתו אנחנו הולכים על הרוב אחר הרמב”ם, ובפרט שאינו יחידאה ויש ראשונים ומקובלים רבים העומדים בשיטה זו.

Source: https://www.ykr.org.il/question/18552/X

    Let's meet

    Let’s schedule a time to meet for strings and quality service.
    *=Required